NSDG logo

ABOUT US

LATVIA TOWARDS KNOWLEDGE SOCIETIES OF EUROPE

FORESIGHT SUPPORTING RURAL DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL RESEARCH

SITE MAPPAR MUMS

LATVIJAS LĪDZDALĪBA EIROPAS ZINĀŠANU SABIEDRĪBĀ

FORSAITA JOMA LAUKU ATTĪSTĪBAI UN LAUKSAIMNIECĪBAS PĒTĪJUMIEM

LAPAS KARTE
LNELS projekts (2003.-2010.)


"Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrības veidošanā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā" (saīsināti - LNELS) ir NSDG projekts, kas tiek īstenots no 2003.g. līdz 2010.g.
Dotais attīstības projekts ir veltīts jaunveides un uzņēmējdarbības, zināšanu vadīšanas un forsaita jomas savstarpējām attiecībām un to sinerģijas izmantošanai mūsu valstī un Eiropas Savienībā.
LNELS pētniecības darbs aptver virkni posmu. Šajā laikā NSDG ir cieši sadarbojusies ar Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Zinātnieku savienību, Latvijas Universitāti, Banku augstskolu, Zeri Balticum u.c. Latvijas organizācijām, ar ES un citu pasaules valstu institūcijām un pētniekiem.

LNELS atsevišķu posmu un kopdarba izraises un rezultāti ir norādīti:
Puga, A 2007, A Latvian experience addressing issues of the foresight innovation International Journal of Foresight and Innovation Policy 2007 - Vol. 3, No.4 pp. 369 - 387

Puga, A 2007, European foresight networks - building innovation capabilities in Latvia, International conference "BALTIC DYNAMICS 2007 International Partnership for Innovation: Opportunities and Challenges", Riga, 14 September 2007 prezentācija,
Puga, A 2006, Personal Knowledge Management for Building Individual Foresight Capabilities: Outputs of the LNELS Project toward European Foresight. In: Second International Seville Seminar on Future-Oriented Technology Analysis (FTA): Impacts on policy and decision making, 28-29 September 2006, DG JRC/IPTS, EC. http://forera.jrc.es/fta/presentations.html ;
LNELS projekta 2003.-2005.g. publikācijās un prezentācijās: http://forsaita-studijas.org/forwardstudies/FSitemap.html