l

Nākotnes studiju darba grupa

Inovatīva uzņēmējdarbība un forsaits:

pētījums konkurētspējas paaugstināšanai

 

 

*

2003 - 2010

 

 

1. Identificē sevi un savu kompāniju Eiropas

forsaita stadionā !

Pārbaudi sevi

 

Izmanto pašnovērtējumam

Eiropas akumulēto pieredzi !

2. Izraujies konkurētcīņā Eiropas

stadionā !

 

Projekta paneļi

1.ES pieredze un iniciatīvas inovatīvai uzņēmējdarbībai

2.Uzņēmējdarbības forsaits

3.Zināšanu vadīšana mazos un vidējos uzņēmumos

 

KĀ NOTIEK NĀKOTNES PRIEKŠSTATU VEIDOŠANA STRATĒĢISKO LĒMUMU PIEŅEMŠANAI UN ĪSTENOŠANAI - FORSAITA AKTIVITĀTES UZŅĒMUMOS ?

Jauninājumi uzņēmuma vadīšanas procesā

 

Metodoloģijai un jautājumu formulējumiem izmantots Eiropas Komisijas Pētījumu ģenerāldirektorātā realizētais Patrika Bekera (Vācija) darbs - pārskats par forsaita aktivitātēm Eiropas kompānijās un uzņēmumos.

CORPORATE FORESIGHT IN EUROPE: A FIRST OVERVIEW. (EC, 2002)

Pieejams no: http://www.cordis.lu/foresight/working.htm

 

 

Projekta darba paneļi A un B

Šeit sākas jaunas zināšanas Projekta posms A

 

Ieskatam kompāniju forsaitā lietderīgi izmantot

DaimlerChrysler AG sniegto pieredzi:

 

http://www.jrc.es/home/foresight_seminar/Presentations/RUFF Society and Technology Foresight.pdf

 

 

Turpinās Projekta posms A:

KĀ TIEK VEIDOTI NĀKOTNES PRIEKŠSTATI LATVIJAS UZŅĒMUMĀ?

 

Projekta galvenā ideja:

salīdzināt Eiropas un Latvijas uzņēmējdarbības pieredzi,

radīt un attīstīt jaunas zināšanas Latvijā,

adaptēt Eiropas labāko pieredzi Latvijas realitātēm un

pielietot Latvijas uzņēmēju darbā konkurētspējas palielināšanai starptautiskajā tirgū (dažādos sektoros)

 

 

 

 

(Pašnovērtējums inovatīvai uzņēmējdarbībai)

 

 

 

 

 UZŅĒMUMA RAKSTUROJUMS COMPANY CHARACTERISTICS

I

 

 

1.

2.

3.

 

4.

 

 

 

 

5.

 

Galvenā produkcija/pakalpojumi

Galvenās pircēju/klientu grupas

Cik svarīga ir inovāciju loma uzņēmuma panākumos?

Kā ir izveidota pētījumu un attīstības (PA) sistēma uzņēmumā: centrālā/

uzņēmuma pētniecība vai tehnoloģiskie centri nodaļas/ biznesa grupas līmenī ?

Kādi ir uzņēmuma izvirzītie nākotnes mērķi un uzdevumi (misijas paziņojumi, stratēģijas, priekšstati?

 

 

 

Main goods or services

Main customer groups

How important is innovation for company’s business success?

How is the R&D System set up:

central/corporate research vs. technology centres on the divisional/business unit level?

 

 

What are the stated future-oriented/future-related aims and objectives of the company (visions, mission statements etc.)?

 

 

ATBILDES UN KOMENTĀRI ANSWERS AND COMMENTS

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Papildus informācija

 

More about

the topic

 

 

 

 

 

 

 

 

 KĀDI IR JŪSU UZŅĒMUMA MĒRĶI WHAT ARE OBJECTIVES OF YOUR

FORSAITĀ ? FIRM IN PURSUING FORESIGHT?

II

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Kādi ir galvenie forsaita priekšnoteikumi un motivācija, forsaita pasākumu ‘filozofija’ kompānijā?

Kāda veida informācijai ir jātiek radītai, t.i. kādam nolūkam tā pirmām kārtām pielietojama?

Kāda ir forsaita pamatizpratne / Kāds ir forsaita aktivitāšu būtiskākais uzdevums uzņēmumā?

 

 

 

 

 

 

 

 

What are general motive/rationale and ‘philosophy’ of the foresight activities in

the company?

 

What kind of information should be generated, i.e. what is foresight

information mainly used for?

What is the basic understanding of foresight/ What is the core task of

foresight in the company?

 

 

 

ATBILDES UN KOMENTĀRI ANSWERS AND COMMENTS

1.

 

2.

 

3.

 

Vairāk par forsaita

izpratni ekonomikā,

tehnoloģijā un sabiedrībā

 

More about foresight understanding

in economics,

technology, and society


2.    3. lapa  

 

 

 

 

 

 

Latvijas Zinātnes padomes projekts 04.1096

Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrības veidošanā:

uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās

izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā

Projekta vadītājs Dr. Arturs Puga